är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Arbetsmiljöpolicy

En god psykosocial och fysisk arbetsmiljö med motiverade och ansvarstagande medarbetare är av strategisk betydelse för företagets effektivitet och framtida utvecklingsmöjligheter.
En hög standard på vår arbetsmiljö är en förutsättning för en konkurrenskraftig verksamhet och ett viktigt instrument i konkurrensen om kompetenta medarbetare.
Ett gott arbetsmiljöarbete ska ta tillvara kreativiteten och mångfalden i vår verksamhet utan att brista i hänsyn till individen.

Vår övergripande målsättning är att arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del av verksamheten på alla våra arbetsplatser. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor ska behandlas i direkt anslutning till vardagliga frågorna.

Arbetsmiljöarbetet ska därmed bedrivas planerat och systematiskt med målsättningen:

  • Att skapa attraktiva arbetsplatser
  • Att erbjuda medarbetare ett bra arbete med goda arbetsförhållanden
  • Att förebygga ohälsa och skador i arbetet
  • Att förekomma behovet av rehabilitering
  • Att ständigt utvärdera och förbättra vårt ledningssystem för arbetsmiljö.

Arbetsmiljö - Grundsyn
Vi ska på alla nivåer bedriva ett aktivt förebyggande arbetsmiljö- och friskvårdsarbete för att undvika att medarbetare utsätts för ohälsa och olycksfall.

Arbetsmiljön ska inte bara vara sund och säker (arbetsmiljölagstiftningens grundläggande krav), den ska också vara trevlig och utvecklande

– det ska vara positivt att gå till sitt arbete.

Vårt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i nära samarbete med de fackliga organisationerna.

HR-funktionen och företagshälsovården ska tillföra de särskilda kunskaper som är nödvändiga i vårt förebyggande arbetsmiljö- och friskvårdsarbete.

De ska ge stöd till chefer och medarbetare i deras arbete och vid behov medverka i företaget som arbetande specialister inom områdena hälsa, arbetsmedicin, skyddsteknik, ergonomi, krishantering och beteendevetenskap.

 

På Tempest eftersträvas

  • Att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsosam inverkan på medarbetares och andra människors hälsa.
  • Att ge den anställde möjlighet till variation i arbetet, social kontakt och samarbete med andra anställda inom bolaget.
  • Att förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till utveckling på både det personliga och det yrkesmässiga planet.
  • Att man som arbetstagare får medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes arbete.